خطیب نماز جمعه نهبندان:
خطیب نمازجمعه نهبندان گفت: برجام تا به حال هیچ سودی برای ایران نداشته و باید با زبان اقتدار با آنها سخن گفت.
امام جمعه نهبندان:
سپاه قلب مردم ایران است و مردم اجازه نمی دهند به قلب آنها خدشه ای وارد شود
اشتراک در ،،،نهبندان خبر نماز جمعه خزاعی