طرح/ آمریکا فرشته ی نجات نیست
بعضی‌ها اصرار دارند این شیطان بزرگ را با این خصوصیّات -که از ابلیس بدتر است- بزک کنند و به شکل فرشته وانمود کنند.
اشتراک در آمریکا فرشته ی نجات نیست