جلسه انجمن کتابخانه های عمومی نهبندن با حضور معاون سیاسی،اجتماعی فرماناری این شهرستان و سایر اعضا برگزار شد.
اشتراک در نمهبندان خبر جلسه کتابخانه عمومی