به قلم سر دبیر:
اینجا نهبندان است، پهناور و وسیع همان جایی که نام آسبادهایش چون صبر و بردباری مردمانش زبانزد خاص و عام است.
اشتراک در نهبندان خبر آسباد مرز داران خشک سالی