معاون سیاسی،اجتماعی فرماندار نهبندان؛
معاون سیاسی،اجتماعی فرمانداری نهبندان با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی به معنای احساس آرامش و اطمینان خاطر و فقدان اضطراب و ترس است عنوان کرد؛ در حقیقت امنیت اجتماعی معطوف به حفظ روش و نوع سبک زندگی است.
اشتراک در نهبندان خبر امنیت اجتماعی نهبندان