لطفا شعار ندهید:
سهم تحصیلکرده ی روستایی در تصدی کرسی های شهرستان و استان خراسان جنوبی چند درصد است؟
اشتراک در نهبندان خبر انتقاد کرسی روستا کشاورزی