کارشناس هواشناسی خبر داد
کارشناس هواشناسی از بارش پراکنده در شهرستان نهبندان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر بارش پائیز