فرمانده حوزه حضرت فاطمه زهرا(س) نهبندان خبر داد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت فاطمه زهرا(س)از برگزاری کارگاه خانواده سعادتمند برای بسیجیان پایگاه های مقاومت خبرداد.
اشتراک در نهبندان خبر بسیج خانواده سعادتمند