مسئول بسیج بسیج سازندگی نهبندان خبرداد:
اردوی جهادی گروه شهید وزوایی به مدت 10 روز در مناطق محروم شهرستان نهبندان برگزار می گردد.
اشتراک در نهبندان خبر بسیج سازندگی گروه شهید وزوایی