اتحادیه های صنفی و بازاریان نهبندان؛
اتحادیه های صنفی و بازاریان شهرستان نهبندان در اعلام محکومیت اقدامات اغتشاشگران بیانیه ای صادر کردند.
اشتراک در نهبندان خبر بیانیه بازاریان و اصناف نهبندان علیه اقدامات اغتشاشگران