مسئولین پاسخگو باشند
شنیده ها حاکی از آن است که خرابی دستگاه سونوگرافی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان مشکلاتی را برای بیماران به وجود آورده است.
اشتراک در نهبندان خبر  بیمارستان شهید آتشدست صدای مردمی