نهبندان خبر گزارش می دهد؛
یکی از اهالی روستای دهک در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه سرپرست آبفار نهبندان قول مرتفع نمودن مشکل مجتمع آبرسانی دهک را تا قبل از سال جدید داده است گفت: مردم دهک هم اکنون در انتظار آب هستند .
اشتراک در نهبندان خبر بی آبی دهک