عصر امروز برگزار شد؛
عصر امروز تجمع مدافعان حرم یادبود اولین شهید مدافع حرم خراسان جنوبی در نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر تجمع مدافعان حرم نهبندان شهید بصیری پور