وزیر نیرو در خصوص عدم پیشرفت طرح های آبرسانی شهرستان های نهبندان و سربیشه از نماینده مردم این شهرستان ها تذکر کتبی گرفت.
اشتراک در نهبندان خبر تذکر کتبی وزیر نیرو