گفتگو با مبارز انقلابی نهبندانی؛
مردم ولایتمدار نهبندان هم چونان قطره ای از دریای بیکران ملت گوش به فرمان امام (ره) مبارزات خویش را علیه رژیم ستم شاهی تداوم بخشیدند.
اشتراک در نهبندان خبر جوانان مبارزین انقلابی نهبندان