استاد و مدرس حوزه علمیه نهبندان؛
استاد و مدرس حوزه علمیه ریشه بدحجابی را می توان در ضعف،ایمان ،غربزدگی و ضعف حیا دانست که خود می تواند زمینه ساز بسیاری از فسادها در جامعه شود.
اشتراک در نهبندان خبر حجاب عفاف