امام جمعه نهبندان؛
امام جمعه نهبندان با تاکید و توصیه به اینکه نباید فرصت را در اختیار دشمن قرار دهیم افزود:افرادی که فرصت را به دشمن واگذار نمودند یک ننگ ابدی را برای خود خریدند و شما مردم بصیر و اگاه فرصت را از دشمن می گیرید.
اشتراک در نهبندان خبر حماسه 9 دی نهبندان امام جمعه