گزارش تصویر نهبندان خبر؛
امروز جمعه ،مردم نهبندان علیه آشوب طلبان و فتنه گران قیام نموده و را هپیمائی کردند.
اشتراک در نهبندان خبر خروش مردم نهبندان علیه آشوب طلبان