دیدگان دانش اموزان شوسف نهبندان از ساخت مدرسه ی یک میلیارد تومانی با کمک خیر مدرسه ساز طی ماه آینده روشن می شود.
اشتراک در نهبندان خبر خیریه مدرسه شوسف