با دانشجویان نهبندان؛
دانشجوی دانشگاه پیام نور نهبندان گفت: امروزه به دلایلی چون سهولت اخذ مدرک،عدم استقلال عملی، عدم حمایت همه جانبه از سوی مسئولین و نبود بازار کار پس از اتمام تحصیل،دانشجو جایگاه واقعی خود را ندارد
اشتراک در نهبندان خبر دانشجو جایگاه پیام نور