رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان؛
رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان،گفت:: در این طرح، دایک حفاظتی خاکی شهرک کارگاهی نهبندان به طول 700 متر که به منظور جلوگیری از ورود سیلابهای احتمالی احداث و قسمت اعظم آن تخریب شده بود مورد بازسازی وتقویت قرار گرفت.
اشتراک در نهبندان خبر دایک حفاظتی رودخانه نهبندان