رئیس اداره بهزیستی نهبندان:
جلسه بررسی وضعیت مسکن خانوارهای دو معلول روستایی بهزیستی نهبندان به ریاست معاون عمرانی فرماندار و با حضور روسای بهزیستی،بنیاد مسکن و جمعی از خانواده های معلولین در سالن اجتماعات بهزیستی برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر دو معلول مسکن بهزیستی