معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی؛
معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت:بر اساس بررسی های سازمان راهداری کشور،70 درصد راه های خراسان جنوبی احتیاج به بهسازی دارند.
اشتراک در نهبندان خبر راهداری حمل و نقل محورهای شهرستان نهبندان