رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان خبر داد
رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان از کشف و ضبط هفت تن آلایش و فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در کنترل تردد بین شهری محموله های دام و فراورده های وابسته با همکاری گشت بازرسی سپاه پاسداران در شهرستان نهبندان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر راه انجام دامپزشکی