مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت:203 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت زعفران می باشد و میزان برداشت از این سطح 730 کیلو گرم برآورد می شود.
اشتراک در نهبندان خبر زعفران نهبندان عربخانه