در جلسه ساماندهی امور جوانان نهبندان مطرح شد،
استاد و مدرس دانشگاه های بیرجند در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان نهبندان گفت:کارآفرینی یکی از مقوله های است که اشتغالزائی چزئی از ان می باشد و کارآفرینی نیاز به آموزش دارد و در دنیا تنها عاملی که باعث پیشرفت کشورهای توسعه یافته شده کارآفرینی می باشد و بایستی فرصت های کارآفرینی را بشناسیم.
اشتراک در نهبندان خبر ساماندهی جوانان کارآفرینی