روز ملی سینما:
سینما نور نهبندان در آذر ماه 1394 با اکران فیلم پر مخاطب محمد رسول الله کار خود را آغاز کرد.
اشتراک در نهبندان خبر سینما نور اداره ارشاد فیلم های ارزشی