در اولین شب قدر،آئین معنوی احیاء و شب زنده داری در مساجد،حسینیه ها و بقاع متبرکه مناطق مختلف نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر شب قدر نهبندان