در جلسه شورای مسکن شهرستان نهبندان عنوان شد؛
دبیر شورای مسکن نهبندان گفت: ساخت و ساز مسکن؛ راهی جهت رونق بازار کسب و کار در نهبندان می شود.
اشتراک در نهبندان خبر شورای مسکن نهبندان ساخت و ساز