حادثه؛
60 راس گوسفند بر اثر حریق آغل در منطقه عشایر نشین مرغزار شوسف از توابع شهرستان نهبندان زنده کباب شدند.
اشتراک در نهبندان خبر شوسف آتش سوزی گوسفند