یادداشت؛
سرخ کوه آبادی از توابع نهبندان است که ساکنین آن در نهایت فقر و محرومیت زندگی می کنند و از کمترین امکانات اولیه بی بهره هستند.
اشتراک در نهبندان خبر صورت سیلی سرخ کودکان سرخ کوه