رئیس اداره بهزیستی نهبندان؛
رئیس اداره بهزیستی نهبندان از اجرای طرح ملی سراج با هدف رصد و شناسائی آسیب های اجتماعی در نهبندان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر طرح ملی سراج آسیب های اجتماعی