نهبندان خبر گزارش می دهد،
شورا، دهیار،ساکنین و اهالی روستای برک بارها و بارها با انجام مکاتبات از مسئولین درخواست آنتن دهی تلفن همراه را مطرح نموده اند اما با پاسخ قانع کننده ای مواجه نشده اند.
اشتراک در نهبندان خبر عدم پوشش آنتن تلفن همراه برک