به گزارش نهبندان خبر:
زن یک دست عشایر می گوید:سه سالم بود که دست چپم را از دست داده و یک دست شده ام ، پنجاه سال با همین یک دست صنایع دستی تولید کرده ام.
اشتراک در نهبندان خبر عشایر شند معصومه زن دست