توسط قرارگاه پیشرفت وآبادانی شوسف انجام شد
به مناسبت هفته منابع طبیعی کاشت درخت مثمر عناب توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی در دهستان شوسف صورت گرفت.
اشتراک در نهبندان خبر غرس نهال عناب شوسف چاهدراز