رئیس مرکز فنی و حرفه ای نهبندان خبر داد
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهبندان از آمادگی کامل مرکز جهت اجرای برنامه هماهنگ کشوری بازدید همگانی خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر فنی و حرفه ای نمایشگاه آموزش ،مهارت