مبارز انقلابی نهبندان؛
مبارز انقلابی نهبندانی با بیان اینکه مردم برای پست و‌ وضعیت اقتصادی قیام نکرده اند ،علت قیام مردم را به ستوه آمدن از ظلم دانست.
اشتراک در نهبندان خبر قیام ظلم مردم