در اقدامی خداپسندانه؛
در اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه از سوی حوزه مقاومت بسیج عشایری شهید جابری لباس گرم زمستانی و کفش به دانش آموزان عشایری نهبندان اهداء شد.
اشتراک در نهبندان خبر لباس گرم دانش آموزان عشایر