درگفتگو با نهبندان خبر مطرح شد؛
روستانشینان شهرستان نهبندان با فعالیت هائی از قبیل دیوار نویسی های شبانه و سخنرانی توسط معلمین و دانشجویان،مبارزین انقلابی را در سایر نقاط کشور همراهی و همیاری می کرده اند.
اشتراک در نهبندان خبر مبارز انقلابی معلم روستا نهبندان