مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهبندان خبر داد
مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهبندان از اعزام بیش از 40 مبلغ در دهه آخر ماه صفر خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر مبلغ اعزام