نهبندان خبر گزارش می دهد
در شهرستان نهبندان هنوز مناطقی وجود دارد که اهالی آن از ابتدائی ترین خدمات و امکانات رفاهی محروم و در بدترین شرایط زندگی می کنند.
اشتراک در نهبندان خبر محرومیت روستاهای نوار مرزی