به گزارش نهبندان خبر؛
دور تا دور روستای لخشک را معادن سنگ گرانیت فرا گرفته ،اما در آنجا محرومیت سیلی ساکنان راسرخ نموده و حتی خبری از یک متر سنگ گرانیت در منزلگاهشان نیست.
اشتراک در نهبندان خبر محرومیت لخشک فقر