مرحله دوم عملیات تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان نهبندان از امروز با مراجعه کارکنان بهداشت و درمان درب منازل آغاز شد.
اشتراک در نهبندان خبر مرحله دوم عملیات تکمیلی فلج اطفال