به گزارش نهبندان خبر؛
مسئول بسیج سازندگی نهبندان از اجرای عملیات مرمت و بازسازی قنات روستای رودگور نهبندان توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی میغان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر مرمت و بازسازی قنات دهستان میغان