نمایشگاه پایان دوره مهارت آموختگان حرفه مشبک کار چوب درجه دو در روستای گوند شهرستان نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر مشبک چوب نمایشگاه