حاجت دارید؟
افراد پس از اینکه در مسائل دنیوی درمانده می شوند و هیچ روزنه امیدی نمی بیینند، رو به سوی نذرمشکل گشا روی می آورند که صبغه تاریخی دارد.
اشتراک در نهبندان خبر مشکل گشا حضرت علی (ع)