به گزارش نهبندان خبر؛
ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهبندان تشکیل جلسه داد.
اشتراک در نهبندان خبر مواد مخدر شورا هماهنگی