نمایشگاهی از صنایع دستی و توانمندی های بانوان نهبندانی در محل آموزشگاه چرم دوزی بزرگمهر این شهرستان برپا شده و بانوان کارآفرین تولیدات خود را به فروش می رسانند.
اشتراک در نهبندان خبر نمایشگاه صنایع دست توانمندی بانوان شهرستان نهبندان