رئیس اداره بهزیستی نهبندان خبر داد:
این نمایشگاه 96/6/21 ساعت 8 با حضور معاونین فرماندار و جمعی از مسئولان افتتاح می شود.
اشتراک در نهبندان خبر نمایشگاه پیشگیری از خود کشی بهزیستی شبکه بهداشت و درمان