فرماندار نهبندان در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق و کالای ارز عنوان کرد؛
فرماندار نهبندان گفت؛ نهبندان شهرستان قاچاق خیزي نيست ولي در کريدور حمل و مسير ترانزيت قاچاق قرار گرفته است لذا بايستي در انعکاس اخبار دقت لازم انجام گيرد كه اين شهرستان با اين پديده شوم معرفي نشود .
اشتراک در نهبندان خبر  نهبندان قاچاق خیز نیست